ఆ స్ఫూర్తి !

నల్లని పర్బాతీ నదీ జలాలు గుండ్రంగా నునుపు దేరిన బండరాళ్లను ఒరుసుకుంటూ వేగంగా ప్రవహిస్తోంటే ఆ రాపిడికి తెల్లగా ఏర్పడుతూన్న నురుగులు...

Read More