విప్రలబ్ధ

పుష్పించని మొక్క, సిద్ధించని ఆశయం, ఫలించని ప్రేమ, యదార్ధం కాని కలయిక ఆశాజ్యోతిని ఆరకుండా చూస్తాయి. - బుచ్చిబాబు శీతాకాలపు వేకువ ఉదయం....

Read More

ద్వాలి

గుండెల్లోని గుబులు బయటకు తెలియనియ్యకుండా రోజంతా పని మంత్రం వేసుకుంటూ తానో యంత్రమవుతుంటుంది ద్వాలి. ఆ రోజూ అంతే పత్తి తొక్కించి అలసిపోయి...

Read More

జయహో జగన్నాథా..

మేళ తాళాలు.. మంగళవాద్య నాదాలు.. కర్ణపేయంగా భక్త రస రంజితంగా హోరెత్తుతున్నాయి. భారతదేశంలోని ఒడిషా రాష్ట్రం పూరీ పట్టణంలోని జగన్నాథుని...

Read More

నీ సామ్రాజ్యంలో నువ్వే రాజువి !

శీతాకాలం పొద్దు .ఇంకా పూర్తిగా తెలవారలేదు .తన దుకాణం ముందు నించున్న చలమయ్య మనసునిండా దిగులు .దుకాణం తెరవగానే వరసగా పేర్చిన పప్పులు...

Read More

గుండెలో కోత

ట్రైన్ లో కూర్చుని కిటికీలోనుంచి వెనక్కి వేగంగా వెళ్తున్న చెట్లను, పొలాలను చూస్తూ సంతోషంగా ఉండాల్సిన నా మనసు గుబులుతో నిండిపోయి ఉంది....

Read More

ఐ పిటీ యూ

 “ఐ పిటీ యూ...” ప్రతిధ్వనిస్తున్నట్టు పదే పదే ఆ మాటే గుర్తొస్తుంటే మయూరి మనసు మరింత వికలమైంది. వేరే ఎవరైనా ఆ మాట అని ఉంటే అంతగా బాధ...

Read More